منتخب حمیرا



1 وقتی که تو رفتی، خورشید نمرده...

Size: 2.0 Mb
..........
Download
----------------------------

2 نگفتی به جز تو، هوای دیگری در سر ندارم...

Size: 2.0 Mb
..........
Download
----------------------------

3 بذار بگن دیوونتم، آره دیوونتم من...

Size: 2.4 Mb
..........
Download
----------------------------

4 مپرس از شب من، ز سوز تب من ...

Size: 3.3 Mb
..........
Download
----------------------------

5 هنوز این دیوار سنگی، سایه بونه واسه من ...

Size: 1.8 Mb
..........
Download
----------------------------

6 ای آشنای خوبم، تا زوده برگرد...

Size: 2.3 Mb
..........
Download
----------------------------

7 دلی که شکست، اشکی که چکید ...

Size: 2.6 Mb
..........
Download
----------------------------

8 شب تاریک و من تنها، اسیر خسته غم ها...

Size: 1.9 Mb
..........
Download
----------------------------

9 (ساز و آواز) ...

Size: 0.9 Mb
..........
Download
----------------------------

10 ندیده درد جدایی، جدا مشو از دل ...

Size: 7.3 Mb
..........
Download
---------------------------

11 بین من و قلب خود فاصله انداختی، وای وای ...

Size: 2.0 Mb
..........
Download
----------------------------
12 ابر سیاه: غم نخور، خورشید اگه رفته توی ابر سیاه...

Size: 2.6 Mb
..........
Download
----------------------------

13 بهانه: امروز آفتاب از کدوم ور اومده...

Size: 2.0 Mb
..........
Download
----------------------------

14 بهار زندگی: در بهار زندگی احساس پیری میکنم...

Size: 2.4 Mb
..........
Download
----------------------------

15 بهار: پرنده های در به در، می آن دوباره از سفر ...

Size: 2.5 Mb
..........
Download
----------------------------

16 باور ندارم: باور ندارم، آه ای خدا این زندگی رو ...

Size: 2.7 Mb
..........
Download
----------------------------

17 دل دیوونه: دل دیوونه من، هنوز در اشتباهه...

Size: 2.1 Mb
..........
Download
----------------------------

18 الهی بمیرم: که دیگر ندونم کجایی ...

Size: 2.2 Mb
..........
Download
----------------------------

19 اینه دنیا: زمونه خواست که من از تو جدا شم، اینه دنیا...

Size: 1.8 Mb
..........
Download
----------------------------

20 قاصدک: مثل لحظه های شب، اب میشم روی بوسه های تو ...

Size: 2.1 Mb
..........
Download
----------------------------

21 هوای قفس: ببین من هنوزم نفس میکشم، نفس در هوای قفس میکشم ...

Size: 2.4 Mb
..........
Download
---------------------------

22 مسافر غریب: مسافر غریبم، راه بی نشونم ...

Size: 1.9 Mb
..........
Download
----------------------------

23 امید: تو رفتی دیگری آمد، که او هم میرود فردا ...

Size: 1.8 Mb
..........
Download
----------------------------

24 تو قلبم تو رو دارم: اگه قصه میگفتم، آخ اگه قصه میگفتم - چه حرفا که نگفته هنوز روی لبامه (موسیقی شاد) ...

Size: 2.1 Mb
..........
Download
----------------------------

25 تو دل من غم فراوونه ...

Size: 1.6 Mb
..........
Download
----------------------------

26 بهار زندگی: در بهار زندگی احساس پیری میکنم ...

Size: 2.5 Mb
..........
Download
----------------------------

27 ای صدای آسمانی - عروج هستی (آواز خوانی) ...

Size: 0.9 Mb
..........
Download
----------------------------

28 عزیز من نگو که خوب و خیاله ...

Size: 2.1 Mb
..........
Download
----------------------------

29 تو برگشتی دوباره، عجب خوب کاری کردی ...

Size: 2.1 Mb
..........
Download
----------------------------

30 دلم در انتظاره - (هوا هوای عشقه، خدا خدای عشقه) ...

Size: 2.3 Mb
..........
Download
---------------------------

31 آتش از دل میکشد ...

Size: 3.2 Mb
..........
Download
----------------------------

32 بذار عاشفت باشم، با روزگار آشتی کنم ...

Size: 2.3 Mb
..........
Download